PRODUCT

กลุ่มสินค้าระบบบำบัดน้ำเสีย
ตอบโจทย์งานระบบบำบัดน้ำเสียครบวงจร

ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสเติมอากาศ

ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสขนาดใหญ่

ถังบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก 

ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส

ท่อยางกันทรุด

ไบโอมีเดีย พลาสติกมีเดีย

HIBLOW AIR PUMP

TSURUMI PUMP